SP2 สพฐ.          สำนักนโยบายและแผน สพฐ.

 

หนังสือซ้อมความเข้าใจการดำเนินการเกี่ยวกับแบบรูปรายการครุภัณฑ์(Furniture)
ประกอบห้องปฏิบัติการโครงการ SP2
(ใหม่)

หนังสืออนุมัติแบบรูปรายการและประมาณราคาครุภัณฑ์ แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่2

แบบรูปรายการและประมาณราคาครุภัณฑ์ แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่2 (Stimulus Package 2)

รายละเอียดแก้ไขแบบประมาณการ SP2 (ใหม่)

บริหารโครงการ สพท.

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ำกว่ามาตรฐาน

โครงการลงทุนด้านการศึกษาและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน
        ยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
        สร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนในฝัน
        พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กสู่ศูนย์กลางเรียนรู้คุณภาพ
        พัฒนาโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากลำบาก

โครงการพัฒนาคุณธรรมและสร้างสำนึกความเป็นไทย เพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืน
        พัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา (3 ดี)
        พัฒนาคุณภาพการเรียน การสอนภาษาไทย
        ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย (สังคมศึกษา ประชาธิปไตย)
        ส่งเสริมดนตรีและนาฏศิลป์ไทย และพื้นบ้าน
        ส่งเสริมกีฬาไทยและกีฬาพื้นบ้าน

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ

โครงการปัจจัยสนับสนุนด้านการศึกษา

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ SP2 ของ สพฐ.

ผู้รับผิดชอบโครงการ SP2 ของ สพท.

โครงการพัฒนาห้องสมุด 3ดี

Power Point โครงการ SP2