วิสัยทัศน์ (VISION)
หนองบัวลำภู  มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐาน ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน
 
 
พันธกิจ(MISSION)
1.สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง
2.ยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษา
3.เสริมสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

1.  การจัดการและส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา

1.ประชาชนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

2. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
มีคุณธรรมนำความรู้
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ
4. หน่วยงานทางการศึกษานำนวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษามาใช้บริหารจัดการศึกษา

3. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร 
และจัดการศึกษา

5. หน่วยงานทางการศึกษามีระบบบริหารจัดการที่ดี
ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตาม หลักธรรมาภิบาล

4.ส่งเสริมและสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

6. หน่วยงานทางการศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนา  จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู 4 ปี (พ.ศ.2553-2556)