ศูนย์ปฏิบัติการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลนักเรียน

ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2555

ปีการศึกษา 2554

ปีการศึกษา 2553

ปีการศึกษา 2552

ปีการศึกษา 2551

ปีการศึกษา 2550

ปีการศึกษา 2549

ข้อมูลครู / บุคลากร
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์

ข้อมูลผลการประเมิน NT
ปีการศึกษา 2551

ปีการศึกษา 2550

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ.

 

ข้อมูลจัดสรรปีงบประมาณ 2552
ข้อมูลคำรับรองการปฏิบัติราชการ