ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาอบรม หลักสูตร“ก้าวสู่องค์การ 4.0 ในยุค Disruptive Technology อย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ”

ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาอบรม หลักสูตร“ก้าวสู่องค์การ 4.0 ในยุค Disruptive Technology อย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ”

     ด้วยสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาอบรม หลักสูตร “ก้าวสู่องค์การ 4.0  ในยุค Disruptive Technology อย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ” มุ่งเน้นที่เทคนิคการปรับปรุงองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 ขึ้น จำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 วันที่ 12 – 14 มิถุนายน  และรุ่นที่ 2  วันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2561  ณ โรงแรม รอยัลปริ้นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ ตามที่รัฐบาลได้กำหนดวิสัยทัศน์เชิงนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ  ของประเทศไทยแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมและผลักดันให้ส่วนราชการมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคนิค วิธีการพัฒนาองค์การเพื่อก้าวสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 อย่างแท้จริง  โดยเริ่มสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ค่าลงทะเบียนท่านละ 9,500 บาท (ไม่รวมค่าที่พักและอาหารเย็น)  สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 สำหรับค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ในการเดินทางให้เบิกจ่ายจากงบประมาณต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว สำหรับผู้สนใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณปาริชาติ คมขำ  โทร 0 2141 9021 หรือ 098 624 1559    และสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครทาง www.igpthai.org

 
   ส่งข่าวโดย : กลุ่มอำนวยการ   เมื่อวันที่ : 17 พฤษภาคม 2561 เปิดอ่าน: 110 ครั้ง ปิดหน้าต่าง
ไอพี:: 110.77.247.115   
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) [05 ตุลาคม 2561] [อ่าน 90 ครั้ง]
ขอเลื่อนการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) และหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) [05 ตุลาคม 2561] [อ่าน 41 ครั้ง]
แผนการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 5) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [04 ตุลาคม 2561] [อ่าน 32 ครั้ง]
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย [25 กันยายน 2561] [อ่าน 135 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 [24 กันยายน 2561] [อ่าน 90 ครั้ง]

ปิดหน้าต่าง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
@Power by sumphan214@hotmail.com,sumphan@nongkhai2.moe.go.th