สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภุ เขต 1
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างฐานพระพุทธรูป สมทบทุนก่อตั้งมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุดรธานี และโครงการสร้างบ้าน 89 หลังคืนความสุขสู่ลูก สพฐ.
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระชนมายุครบ 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2558 ตรงกับวันแรม 14 ค่ำ เดือน 8 อธิกมาส)
เพิ่มข้อมูล/กลับหน้าหลัก
ค้นหา : ชื่อ หน่วยงาน
#
ชื่อ-นามสกุล
หน่วยงาน
จำนวนเงิน
1
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโนนทัน
340
2
ผอ.ชุมพร หล้าจาวาง , ผอ.สนม เสริฐผล,ผอ.ปัทฐานันท์ จันทรพิมพ์ (สพป.อด.1)
2000
3
คณะครูโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลัก
600
4
ผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนนิคมห้วยหลวง
1000
5
ผอ.กฤษฎา การีชุม
500
6
ศน.สัมฤทธิ์ เหลาเพ็ง
200
7
นายกมล+นางนภาพร เลิศไกรอริยกุล
1000
8
ผอ.ภัทรพล จันทร์สด
500
9
ต้น อบต.
4200
10
ชาวโรงเรียนบ้าน
8815
11
ผอ.นักแสดงร้องรำสมทบ
200
12
ผอ.สมทบ (ร้องเพลง)
300
13
นางสาวรุ้งตะวัน สิงห์กอ
300
14
นางสุดารัตน์ จิตรา
200
15
ผู้มีจิตศรัทธาร่วมต่อยอดที่วัด
17015
16
ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์
ไตรเอก 3800
17
นางกาญจนา พวงพันธุ์
ผ้าสบง 150
18
นางสาวชุติมา เบญจวงศ์ลิขิต
ผ้าสบง 150
19
นายไกรวัลย์ ทิพย์พรมมา
ผ้าสบง 150
20
นางวิลาสินี สมใจ
ผ้าสบง 150
21
นางสาวสุวดี ดีเสมอ
ผ้าสบง 150
22
นางเกษร ชินวัง
ผ้าสบง 150
23
นางกนกนิภา พลท้าว
ย่ามปักกฐิน 300
24
นายบุญธรรม บรรเทาพิษ
ย่ามปักกฐิน 300
25
ว่าที่ รท.พีระพันธ์ มะรัตน์
อาสนะ 200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 
 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ 1561 ครั้ง