สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภุ เขต 1
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างฐานพระพุทธรูป สมทบทุนก่อตั้งมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุดรธานี และโครงการสร้างบ้าน 89 หลังคืนความสุขสู่ลูก สพฐ.
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระชนมายุครบ 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2558 ตรงกับวันแรม 14 ค่ำ เดือน 8 อธิกมาส)
เพิ่มข้อมูล/กลับหน้าหลัก
ค้นหา : ชื่อ หน่วยงาน
#
ชื่อ-นามสกุล
หน่วยงาน
จำนวนเงิน
1
ผอ.กฤษฎา การีชุม
ปัจจัยถวายพระคุณเจ้า 500
2
ผอ.ภัทรพล จันทร์สด
ปัจจัยถวายพระคุณเจ้า 500
3
ศน.พจนีย์ เหล็กกล้า
บาตรสแตนเลส 1450
4
ผอ.ทิพพา ศรีคัฒธนพรหม
ปัจจัยถวายพระสงฆ์ 1000
5
ผอ.อภิญญา กลางประพันธ์
ปัจจัยถวายพระสงฆ์ 1500
6
นางวันเพ็ญ เชียสกุล
ปัจจัยถวายพระสงฆ์ 500
7
นางกัญจนพร ป้องพรมมา
ปัจจัยถวายพระสงฆ์ 300
8
นางภัทนาพร เหล่าคนค้า
ปัจจัยถวายพระสงฆ์ 300
9
นางวีระ อินทร์พิมพ์
ปัจจัยถวายพระสงฆ์ 300
10
นางสาวนุสสรา แผ่นทอง
ปัจจัยถวายพระสงฆ์ 200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 
 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ 1557 ครั้ง