สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภุ เขต 1
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างฐานพระพุทธรูป สมทบทุนก่อตั้งมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุดรธานี และโครงการสร้างบ้าน 89 หลังคืนความสุขสู่ลูก สพฐ.
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระชนมายุครบ 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2558 ตรงกับวันแรม 14 ค่ำ เดือน 8 อธิกมาส)
เพิ่มข้อมูล/กลับหน้าหลัก
ค้นหา : ชื่อ หน่วยงาน
#
ชื่อ-นามสกุล
หน่วยงาน
จำนวนเงิน
1
นายเกิดมี สอนเมือง
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 2000
2
นายจำนงค์ ป้องพรมมา
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 6099
3
ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ จาก สพป.อด 1 และคณะ
สพป.อุดรธานี เขต 1 4000
4
ร้านปัญญาภัณฑ์
500
5
ผจก.สุวิทย์ ตุ้มทองและ จนท.สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นภ. จำกัด
2000
6
สุดา เจริญริบ
200
7
นางรัชดาพร เนื่องชมภู
200
8
นางสาวรัตฎาวรรณ์ จันทร์เสนา
200
9
นายวีระยุทธ อินทรสงเคราะห์
200
10
นายสุรสิทธิ์ รองทุ่งมนต์
100
11
มัลลิกา ท้าวพา
200
12
จงจิต ลีสม
100
13
นางสุรีรัตน์ มณีโรจน์
200
14
ทิพย์ ภูมิทร์
100
15
วิภารัตน์ นาคพลับ
100
16
นางสาวทัศวัลย์ จักโนวัน
100
17
นางอุบลรัตน์ ศรีธาวิรัตน์
100
18
นายณรงค์ โคตรอาษา
200
19
นางนฐกมล หรสิทธิ์
50
20
นางสาวสุภาพ ปองไป พร้อมครอบครัว
200
21
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
3000
22
โรงเรียนบ้านภูพานทอง
489
23
โรงเรียนบ้านวังหมื่น
400
24
โรงเรียนบ้านสุขเกษม
650
25
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
426

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 
 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ 1565 ครั้ง